SlovenskýEnglish

Symboly obce

NÁVRH ERBU OBCE VIŠŇOVÉ

Obec Višňové leží v slovenskom krase. v doline Západného Turca a Brieňovského potoka. špomína sa r. 1296. Od stredoveku patrila Szkárosovcom a rôznym vlastníkom. V roku 1715 ju obývalo 7 poddanských rodín. r. 1828 mala 31 domov a 234 obyvateľov a počas sčítania ľudu v roku 1910 134 obyvateľov. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohohospodárstvom. chovom dobytka a povozníctvom. Do r. 1918 patrila obec do Gemersko-fffalohontskej stolice. V rokoch 1933-1945 bola pripojená k Maďarsku.

Erb obce Višňové tvorí:

V striebornom(bielom) poli štítu červená višňa so zelenou stopkou a listom.

Štít: Neskorogotický.

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať. pochádzajúca z prvej polovice 19. storočia. Odtlačok nedatovaného fypária je uložený v Krajinskom Archíve v Budapeštfi v Altenburgerovej zbierke pečatí (Altenburger Pecsétavijteményc, V-3). Na pečati bez kruhopisu je vyobrazený štít s prilbou a v ňom višňa so stopkou a lístkom. Vzhľadom na autentickosť a vek tohto znamenia, ako aj na skutočnosť, že ide o fzv. hovoriace znamenie, vyjadrujúce meno obce, odporúčame. aby sa stalo základom ýchodiskom pri tvorbe obecného erbu.

Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate). Teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné
v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (z popísanej pečate).

Predkladaný návrh sa stane platným erbom obce Višňové po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.

Ideový návrh: Profi. PhDr. Peter Kónya. PhD.
Grafický návrh: LUTIŤ PO,s.r.o. Prešov