SlovenskýEnglish

Slobodný prístup k informáciám

Informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa poskytujú dvoma spôsobmi:
a) zverejnením,
b) sprístupnením na základe žiadosti

Spôsob vybavenia žiadosti:
a) ústne – osobne, telefonicky,
b) osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát,
c) písomne – oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát.

Žiadosť musí obsahovať:
a) komu je určená,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo,
c) ktorých informácií sa týka,
d) spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje,
e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Spôsoby podania žiadosti:
a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obecný úrad Višňové, Višňové 33, Višňové 982 62
b) písomne osobným doručením na OÚ,
c) ústne u pracovníčky OÚ
d) elektronickou poštou na adresu: info@obec-visnove.sk