SlovenskýEnglish

Povinne zverejňovanie

Čo sú povinne zverejňované informácie na webe

Na webovom sídle miest, obcí, obecných podnikov, škôl a škôlok a prípadne aj nadácií sa má nachádzať množstvo informácií, ale v súčasnosti najviac monitorované sú povinne zverejňované informácie. Od začiatku roku 2011 patria podľa zákona medzi povinne zverejňované informácie  zmluvy, objednávky a faktúry. V podstate ide o rozšírenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale zmeny sa týkajú aj Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Vydané bolo aj nariadenie vlády SR 498/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti týkajúce sa informácií o zverejnení zmluvy. Sú stanovené pravidlá, čo zverejňovať a sčasti aj ako zverejňovať. Tú druhú časť zverejňovania – technické parametre upresňujú štandardy.

Zmluvy, okrem textov, môžu obsahovať aj rôzne technické prílohy. Nezverejňujú sa časti zmluvy, ako sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory.  
Text zverejnenej zmluvy má byť podľa štandardov čitateľný aj pre čítačku pre slabozrakých a nevidiacich. Tá dokáže prečítať text len vtedy,  ak je tvorený oddelenými znakmi. Pre čítačku nie je čitateľný text v zmysle „veď to tam vidím.“ Jednotlivé časti textu sa majú dať označiť - „vysvietiť“ a následne skopírovať. Najčastejšie používané textové formáty podľa platných štandardov sú RTF, ODT a PDF.

Nariadenie vlády upravilo aj náležitosti o zmluve, ktoré majú byť zverejnené. V prvom rade názov zmluvy a jej číslo, ak obec alebo povinná osoba vedie vlastný číselník zmlúv. Potom treba identifikovať zmluvné strany. V prípade právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sa uvedie ich obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo. Pri  fyzických osobách sa uvedie jej titul, meno a priezvisko.

Povinne sa samozrejme zverejňuje aj suma. Mala by to byť  celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, prípadne jednotková cena,  vrátane dane z pridanej hodnoty, Ďalej sa zverejňuje dátum, kedy bola zmluva uzavretá a dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak sa jedná o iný dátum, ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, tak sa zverejňuje aj dátum skončenia platnosti zmluvy.

Na záver pripomienka – zmluva sa zverejňuje bez podpisov a pečiatok. Obec, ako povinná osoba zodpovedá za to, že zmluvný dokument zverejní v súlade so skutočným stavom, teda v presne rovnakom znení ako podpísaný originál, uložený v obecnom archíve.

Dá sa to porovnať so zverejňovaním zákonov. Podobne na internetovom portáli Ministerstva spravodlivosti sa zverejňuje presne tá verzia zákona, na ktorej sa Národná rada dohodla a ktorú prezident podpísal, ale zákon je zverejnený bez podpisu prezidenta.