SlovenskýEnglish

Pohrebisko

Obecné zastupiteľstvo obce VIŠŇOVÉ v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) a g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve /ďalej len zákon/ vydáva pre územie obce VIŠŇOVÉ toto

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE VIŠŇOVÉ

1 Predmet úpravy

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce VIŠŇOVÉ /ďalej len Prevádzkový poriadok/ sa týka cintorína nachádzajúceho sa v našej obci.

2 Prevádzkovateľ pohrebiska

Obec VIŠŇOVÉ je prevádzkovateľom pohrebiska pričom nemá odbornú spôsobilosť na výkon tejto činnosti. Obec VIŠŇOVÉ uzatvorila v súlade so zákonom „Zmluvu o poskytnutí služby“ s firmou:

ktorá je odborne spôsobilá na výkon tejto činnosti (kópia osvedčenia v prílohe č. 2). Táto firma je výlučne ako dohliadajúci a poradný orgán nad dodržiavaním zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a zároveň spôsobilou a zodpovednou osobou uvedenou v Prevádzkovom poriadku pohrebiska.
Táto firma je poverená vykonávaním výkopových prác na pohrebisku, vykonávaním exhumácií a iných prác potrebných pri zabezpečovaní ukladania ľudských pozostatkov do hrobov. Na žiadosť pozostalých, tieto práce na pohrebisku môže vykonať aj iná firma, ale musí predložiť Obci oprávnenie na výkon tejto činností (Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska alebo prevádzkovanie pohrebnej služby).

3 Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
f) prevádzkovanie Domu smútku (§3 odsek 3)
2. Práce uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) a b) môže vykonávať prevádzkovateľ pohrebnej služby  na základe zmluvy s obstarávateľom pohrebu.
3. Obec má vo svojom vlastníctve Dom smútku, pričom tento objekt spravuje firme uvedená v §2 Prevádzkový poriadok Domu smútku je vypracovaný touto firmou, je schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a je vyvesený v priestoroch Domu smútku.

4 Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

1.  Prevádzkovateľ je povinný:
      a) prevziať ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke  mŕtveho a 
          štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku  mŕtveho 
          alebo pasom pre mŕtvolu. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania
          trestného činu, prevádzkovateľ pohrebiska prevezme ľudské pozostatky len                   
          s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní. Ľudské ostatky   prevezme            
          prevádzkovateľ  po preukázaní splnenia podmienok uvedených v § 19  ods. 7 až  8
          zákona,
     b)  viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska podľa § 17 
          ods. 4 zákona,
     c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom  obrade umožniť
         účasť cirkví a  iných osôb v  súlade s  prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
     d) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona,
     e) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona,
     f) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa 19 ods. 3 zákona,
     g) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona,
     h) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona,
     i) nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,
     j) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
     k) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
     l) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie 
       pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

5 Povinnosti nájomcu hrobového miesta

1.  Nájomca hrobového miesta je povinný:
     a) dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu 
         hrobového miesta,
     b)  užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
     c)  udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
     d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú  
         potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona,
     e)  udržiavať  poriadok na pohrebisku.
2. Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:
    a)  vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu 
        prevádzkovateľa,
    b)  umiestňovať lavičky  na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa,        
3. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej 
    lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ potrebné opatrenia na 
    náklady porušovateľov.

6 Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1.  Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní dodržiavať tento Prevádzkový poriadok, zákon o pohrebníctve  a pokyny prevádzkovateľa.
2.  Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) na pohrebisku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,
b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému záujmu.
3. Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez  súhlasu prevádzkovateľa,
b) fajčiť na pohrebisku,
c) požívať alkoholické nápoje,
d) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
e) vodiť psov na pohrebisko,
f) robiť hluk na pohrebisku,
g) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.

7 Užívanie hrobového miesta

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
3. Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť prevádzkovateľovi, pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky,  je  povinný nájomca  hrobového miesta uhradiť  na dobu 10 rokov.
4. Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom  nájomcu previesť na inú osobu iba prevádzkovateľ.
5. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné pravo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
6. Prevádzkovateľ je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

8 Výpoveď nájomnej zmluvy

1.  Prevádzkovateľ je povinný písomne vopred upozorniť nájomcu:
     a) že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím  
         tejto lehoty,
    b) na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má
       hrobové miesto zrušiť.
                                                                            
2. Prevádzkovateľ  nájomnú zmluvu vypovie, ak
    a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
    b) sa pohrebisko zruší,
    c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

3. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a)
    a b) musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady
    preložiť ľudské  ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

4. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a)
    a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej 3 mesiace predo
    dňom, keď sa ma hrobové miesto zrušiť; ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu,
    uverejní túto informáciu na vývesnú tabuľu umiestnenú na pohrebisku.

5. Ak nájomná zmluva bola vypovedaná z dôvodu uvedeného v § 8 ods. 2 písm. c) a nájomca
    je známy, je prevádzkovateľ povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov
    po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. Výpovedná lehota uplynie jeden rok
    odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ  vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného
    roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí     
    výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

6. Ak prevádzkovateľ  vypovie nájomnú zmluvu  z dôvodu uvedeného v § 8 ods. 2. písm. c)
    a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na vývesnej tabuli
    umiestnenej na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo
    nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na
    hrobovom mieste s označením, že ide o  trojročné uloženie, počas  ktorého sa môže
    nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za
    opustenú vec.

7. Ak prevádzkovateľ postupuje podľa § 8 odsekov 5 a 6, musí zabezpečiť obrazovú     
    dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu.

9 Prístup pohrebiska verejnosti

1.  Pohrebisko je prístupné pre verejnosť denne od  06.00 – 21.00 hod.
2.  Počas dní Pamiatky zosnulých   t.j. od 1.novembra do 3. novembra je pohrebisko  otvorené
    od 06.00 - 22.00 hod.

3.  Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez
     osobitného upozornenia.
4.  Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko a domu smútku dovolený len sprievode
     dospelých osôb.
5.  Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko 
     vchádzať  iba s  povolením prevádzkovateľa, s výnimkou zdravotne
     postihnutých občanov.

10 Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov     

1. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov  do zeme na pohrebisku.

2. Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom.

3. Miesto, kde majú byť uložené ľudské pozostatky  alebo urna určí prevádzkovateľ
     po dohode s obstarávateľom  pohrebu alebo s pozostalými.

4. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96
    hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho
    možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské
    pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

5. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení , sa musia pochovať do 14 dní
    od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods.4 pism. h) zákona.

6. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
    a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa 
        mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
    b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
    c)  bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
    d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložená do hrobu a zasypaná  skyprenou
         zeminou vo výške  minimálne 1,2 m,
    e) pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
         pozostatky, ak je ich možné  umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských     
         ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou  bude najmenej 1 m.

7.  Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.

8.  Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na
      a)  príkaz sudcu alebo prokurátora alebo,
      b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo  blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, 
           alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

9.  Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú 
     formu a musí  obsahovať:
      a)  vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred   
           uplynutím tlecej doby,
      b)  list o prehliadke  mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
      c)   nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
           uložené na inom pohrebisku,
      d)  identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky prevezie.

10.  Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

11.  Výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou vykonáva prevádzkovateľ
       pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.

11 Plán hrobových miest

1 . Plán hrobových miest  sa nachádza u prevádzkovateľa, ktorý sa vedie v elektronickej
     alebo písomnej podobe.

12 Evidencia pohrebiska   

1.   Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu pohrebiska v členení:
         a) evidencia hrobových miest,
         b) evidencia prevádzkovania pohrebiska.
2.  Evidencia hrobových miest musí obsahovať :
         a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
             mieste,
         b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
             hrobového miesta a hĺbky pochovania,
         c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
             hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
        d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba,
             názov obce, ak je nájomcom obec,
        e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
        f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
        g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
            pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový
            hrob,
        h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
            plodu.
3.  Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o
        a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
        b) zrušení pohrebiska.
4.  Zákaz pochovávania:
        a) ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí
           alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej
           správy,
         b) na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, je
             možné ďalej pochovávanie iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správ, ktorý
             pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.

13 Dĺžka tlecej doby

1.  Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania.

2.  Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania.

3.  Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí  tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa 
     primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu.

14 Spôsob nakladania s odpadmi

1. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta
    do zberných nádob na to určených na pohrebisku.

2.  Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

3.  Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.

4.  Prevádzkovateľ zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zberné nádoby, ktoré
     vyváža pravidelne podľa potreby.

15 Práce na pohrebisku

1.  Vykonávať výkopové práce, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie
      lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba so
      súhlasom prevádzkovateľa. Výrub drevín povoľuje obecný úrad VIŠŇOVÉ.
2.  Na stavebné úpravy hrobových miest nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie
     podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný súhlas prevádzkovateľa.

3.  Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového
     miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa.

4.  Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
Jednohrob: 110 x 245 cm
Dvojhrob: 210 x 245 cm
Trojhrob: 310 x 245 cm
Detský hrob (dieťa do 6 rokov):  80x140 cm
Detský hrob (dieťa do 14 rokov): 90x200 cm
5.  Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.

6.  Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.

7.  Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.

8.  Bez súhlasu prevádzkovateľa nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované stavby
     a ani iným spôsobom vykonávať zmeny.

16 Podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko

1.  Prevádzkovateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup 
     na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
     s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok:
     a)  prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom
           pohrebiska a vykonávať  pohrebné služby na pohrebisku, len so súhlasom
           prevádzkovateľa,
     b)  prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný s prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvu
          o spolupráci a doložiť oprávnenie na vykonávanie pohrebných služieb podľa zákona    
          č.131/2010 o pohrebníctve.
     c)  prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi dátum a čas
           obradu pochovávania podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,
     d)   prevádzkovateľ určí miesto pre výkop hrobového miesta,
     e)  pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní
          sa zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením
          a vystupovaním zachovať dôstojnosť pietneho aktu,
     f)  prevádzkovateľ má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované
          prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisku podľa § 31 ods. 7 zákona.

17 Dozor

1.  Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto Prevádzkového poriadku vykonávajú:
     a)  prevádzkovateľ, 
     b)  odborne spôsobilá osoba uvedená v §2                                                              
     b)  poverení zamestnanci obecného úradu,
     c)  poslanci Obecného zastupiteľstva v VIŠŇOVÉe v rozsahu svojich právomocí daných
          zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov § 25 ods. 3
          pism. d) a e),
     d)  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

18 Priestupky

1.   Priestupku sa dopustí ten, kto
      a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú  
          povinnosti nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona,
      b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona,
      c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 ods. c)
          zákona,
      d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 
         potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona,
      e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e)  zákona,
      f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
         povinností  návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona,
      g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b)  zákona.
2.   Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa  
      prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
3.  Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.
4.  Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
     (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
5.  Priestupky podľa odseku 1  prejednáva a sankcie za ne ukladá obec VIŠŇOVÉ. Výnos
     z pokút je  príjmom rozpočtu obce VIŠŇOVÉ.

19 Cenník služieb

1.  Prevádzkovateľ je povinný vydať cenník služieb a vyvesiť ho na úradnej tabuli     
     prístupnej verejnosti v areáli pohrebiska.
2.  Cenník služieb tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

20 Ochrana osobných údajov   

1.  Prevádzkovateľ pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov je povinný dodržiavať
     zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov.                                                                          

21 Záverečné ustanovenie

1.  Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bol Prevádzkový poriadok verejne prístupný  na 
     mieste obvyklom na pohrebisku.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska dohliada nad dodržiavaním zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, a to tým, že vyvesí príslušnú zákazovú značku (Zákaz fajčenia) alebo nápis (ZÁKAZ FAJČENIA V CELOM OBJEKTE CINTORÍNA)

3.  Prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva v VIŠŇOVÉe
     VZN   č.1/ 2011   dňa  16.6.2011 a nadobúda účinnosť po uplynutí 15 dní  od jeho   
     zverejnenia  na  úradnej tabuli.

4.  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Prevádzkového poriadku sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska zo dňa 15.12.2008.
    
5.  Pokiaľ tento Prevádzkový poriadok neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku,
     bude sa v prípade ich vzniku postupovať v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. 
     o pohrebníctve.