Profil obstarávateľa

logo


+421 911 181 513
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo


+421 911 181 513
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

skendehu

obec Višňové okres Revúca

MALÁ OBEC S DOBRÝMI ĽUĎMI...

Maličká obec Višňové leží v juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja, v južnej časti okresu Revúca. Je asi 12 km vzdialená od hranice s Maďarskou republikou, nachádza sa v krásnom kraji, severne od mesta Tornaľa, smerom na Revúcu.


Čo sú povinne zverejňované informácie na webe

Na webovom sídle miest, obcí, obecných podnikov, škôl a škôlok a prípadne aj nadácií sa má nachádzať množstvo informácií, ale v súčasnosti najviac monitorované sú povinne zverejňované informácie. Od začiatku roku 2011 patria podľa zákona medzi povinne zverejňované informácie  zmluvy, objednávky a faktúry. V podstate ide o rozšírenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale zmeny sa týkajú aj Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Vydané bolo aj nariadenie vlády SR 498/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti týkajúce sa informácií o zverejnení zmluvy. Sú stanovené pravidlá, čo zverejňovať a sčasti aj ako zverejňovať. Tú druhú časť zverejňovania – technické parametre upresňujú štandardy.

Zmluvy, okrem textov, môžu obsahovať aj rôzne technické prílohy. Nezverejňujú sa časti zmluvy, ako sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory.  
Text zverejnenej zmluvy má byť podľa štandardov čitateľný aj pre čítačku pre slabozrakých a nevidiacich. Tá dokáže prečítať text len vtedy,  ak je tvorený oddelenými znakmi. Pre čítačku nie je čitateľný text v zmysle „veď to tam vidím.“ Jednotlivé časti textu sa majú dať označiť - „vysvietiť“ a následne skopírovať. Najčastejšie používané textové formáty podľa platných štandardov sú RTF, ODT a PDF.

Nariadenie vlády upravilo aj náležitosti o zmluve, ktoré majú byť zverejnené. V prvom rade názov zmluvy a jej číslo, ak obec alebo povinná osoba vedie vlastný číselník zmlúv. Potom treba identifikovať zmluvné strany. V prípade právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sa uvedie ich obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo. Pri  fyzických osobách sa uvedie jej titul, meno a priezvisko.

Povinne sa samozrejme zverejňuje aj suma. Mala by to byť  celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, prípadne jednotková cena,  vrátane dane z pridanej hodnoty, Ďalej sa zverejňuje dátum, kedy bola zmluva uzavretá a dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak sa jedná o iný dátum, ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, tak sa zverejňuje aj dátum skončenia platnosti zmluvy.

Na záver pripomienka – zmluva sa zverejňuje bez podpisov a pečiatok. Obec, ako povinná osoba zodpovedá za to, že zmluvný dokument zverejní v súlade so skutočným stavom, teda v presne rovnakom znení ako podpísaný originál, uložený v obecnom archíve.

Dá sa to porovnať so zverejňovaním zákonov. Podobne na internetovom portáli Ministerstva spravodlivosti sa zverejňuje presne tá verzia zákona, na ktorej sa Národná rada dohodla a ktorú prezident podpísal, ale zákon je zverejnený bez podpisu prezidenta.

Verejné obstarávanie sa riadi Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom úpravy tohto zákona je verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby. V závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky sa ustanovujú postupy, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky.

Verejný obstarávateľ je povinný uplatňovať postupy pre zadávanie nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami.

Nadlimitná zákazka
Nadlimitná zákazka je ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako:
a) 193 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b),
b) 193 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b),
c) 4 845 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitná zákazka
Hovoríme o nej vtedy, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u nadlimitnej zákazky a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:
a) 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b) 200 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Podprahová zákazka
Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u podlimitnej zákazky a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:
a) 10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b) 20 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Zákazka s nízkou hodnotou
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u podprahovej zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

SPOZNAJTE GEMER

Od prameňa Hrona na severe po výbežky Cerovej vrchoviny na juhu, od Sorošky na východe po oždianske serpentíny na západe - týmito hraničnými bodmi môžeme približne vyčleniť geografické územie Gemera, ktorý v spojení s Malohontom do župy Gemersko-malohontskej predstavuje jednu z najstarších a najvýznamnejších kultúrnych oblastí Slovenska.
GDPR - POUŽÍVANIE COOKIES

euS cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.